Klima servisi

Klima montaj?, profesyonel

Klima servisi ?stanbul

çal??anlar?m?z taraf?ndan kliman?zdan yüksek performans ve tasarruf sa?lamak amac?yla yapt???m?z uygulamalardan biridir. Klima montaj? yap?lmadan önce, kliman?n tak?laca?? alan?n metrekare, tavan yüksekli?i, co?rafi cephe ve ya?ayan ki?i say?s? faktörleri ele al?n?p, montaj yap?lacak kliman?n BTU de?eri do?ru hesaplanarak klima seçimi için siz mü?terilerimize gerekli teknik klima bilgilerini veriyoruz.

  • 0 like
  • 0 Dislike
  • 0
  • Share
  • 259
  • Favorite
  • 20 April, 2022
Previous Next
feedback1

Coming Soon

DOWNLOAD MLM DIARY APP

appsicon