Mot So Thong Tin Bo De Tu

Mot So Thong Tin Bo De Tu


1. ?? n? t? xa là gì ??? n? t? xa ?ã là m?t s?n ph?m ?i kèm b?t bu?c ph?i có v?i các chi?c xe h?i sang tr?ng m?c ti?n b?i tính ý ngh?a c?a chúng. Vì v?y nhi?u ch? xe c? c?ng khát khao mong m?i có cho b?n thân 1 b? ?? n? t? xa. Nh?ng th?t ra b? ?? n? t? xa cam k?t ch?t l??ng trên khu v?c kinh doanh thì ít, có m?t vài th?i ?i?m

Vi?c dùng ??n ?i?n xe h?i không ??n gi?n, l?i chu?i c?ng nhi?u kh? n?ng mang t?i ch?p cháy.N?m b?t ???c nh?ng mong m?i c?a ng??i tiêu dùng, b?n tôi ?ã t?o nên 1 quy mô ??u t? v?i công ti x? s? kim chi ti?n tri?n b? ?? n? t? xa zin theo xe, dùng t?t c? d? li?u canbus c?m gi?c zin. Không x?y ta mã l?i, hoàn thoàn gi?ng chi?c xe nguyên b?n.

Vi?c quan tr?ng giá c? không cao h?n nhi?u ??i chi?u v?i nh?ng b? ??u n?i dây. ?em ??n s? an toàn dành cho ai dùng.

2. B?o ban cài ??t ??ng th?i áp d?ng ?? n? t? xa ô tôVi?c cài ??t ?? n? t? xa xe h?i skey r?t d?, ch? ??ng cài ??t ti?n l?i, ch? c?m gi?c zin theo xe o tô.

Bo m?ch xây d?ng skey.

C?m gi?c zin tri?t ??.

?? n? theo chìa khóa nguyên b?n c?a xe 4 bánh.Cài ??t ?? n? t? xa xe h?i.Cài ??t zin theo xe, không ??u n?i , không ?? ch?, không th?c hi?n tác ??ng ??n các b? ph?n khác trên xe ô tô

Dùng thông tin can bus, cam k?t chu?n xác 100%

V?n dùng chìa khóa nguyên b?n c?a xe ô tôCài ??t thu?n l?i, thu?n ti?n

S? d?ng các ch?c n?ng c?a b? ?? n? :Nh?ng xe ?ã cúp máy sau 30 giây, nh?n nút khóa 3 l?n ?? ?? n?.

N?u b?m l?nh phát ??ng t? xa là ?úng , xe s? n? máy t?c thì v?i ?èn báo m?o hi?m nh?p nháy.

Xe s? n? máy trong 10 phút, n?u tài x? không ??n xe t? hành t?t máy

N?u b?m l?nh phát ??ng t? xa không chu?n xác, ?èn báo hung hi?m nh?p nháy trên xe h?i 4 l?n kèm theo ti?ng bíp ( th? l?i ?? làm phát ??ng t? xa )Xem them : https://auto779.com/danh-muc-san-pham/do-den-xe-oto/

K? t? khi phát ??ng t? xa, vào xe và ?óng c?a ho?c nh?n phanh ti?p ?ó xe tr? l?i tr?ng thái bình th??ng c?a ??ng c? phát ??ng - vai trò ?? n? skey ?ã làm xong và ng?t t? ??ng kh?i chu?i xe

Xác ??nh acc ?ang b?t ?? nó s?n lòng ch?y.

N?u lúc vào trong xe & ?óng c?a thì ch?c n?ng ?? n? s? b? ng?t. Mu?n thi hành vai trò ?? n? trên remote thì ph?i thoát kh?i xe.

C? li ?? phát ??ng t? xa c?ng không khác gì

Vi?c dùng chìa khóa xe 4 bánh ??u tiên ?? m? c?aWebsite: https://auto779.com/     


  • 0 like
  • 0 Dislike
  • 4
  • Share
  • 513
  • Favorite
  • 17 November, 2022
Previous Next
feedback1

Coming Soon

DOWNLOAD MLM DIARY APP

appsicon