0
Posted by Kanchana Harish on 21 March, 2021 Views: 221 Points: 20
Highrich online shoppe
Contact number:+968 94744667
കേരളത്തിലെ വളർന്നു വരുന്ന ഒരു E-commerce സ്ഥാപനം.
നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ വൻ വിലകുറവിൽ വാങ്ങുവാനും അതിലൂടെ സ്ഥിരവരുമാനം നേടുവാനുമുള്ള അവസരം.
എല്ലാവർക്കും മുതല്മുടക്കില്ലാതെ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാവുന്ന അതിനൂതന ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് Highrich online shoppeടെ പ്രത്യേകത.
മലയാള മണ്ണിൽ ആരംഭിച്ച ഈ സംരഭത്തിന്റേ Headoffice തൃശ്ശൂർ ആണ്.
3 കോടിക്ക് മുകളിൽ ജനസംഖ്യ ഉള്ള കേരളത്തിലെ ആളുകൾ വീട്ടിലെക്ക് നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ മാർക്കറ്റ് വിലയേക്കാൾ കുറച്ചു കൊടുക്കുകയും ഇടനിലക്കാർക്കു കിട്ടിയിരുന്ന തുക നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുക ആണെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാൾ നല്ല ഒരു അവസരം ഇനി വരാനില്ല.
Products ന് അമിതമായ വില ഈടാക്കി അതിൽ നിന്നുള്ള profit അല്ല കമ്പനി നമുക്ക് തരുന്നത്. ഒരേ ഒരു തവണ 800 രൂപ മുടക്കിയാൽ മതി. ഈ അവസരം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ നാളെ മറ്റൊരാൾ ഇത് നിങ്ങളെ അറിയിക്കുമ്പോഴേക്കും
ഒരുപാട് വൈകിയിരിക്കും
ഏത് തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾക്കും കടന്ന് വരുവാൻ കഴിയുന്ന അവസരങ്ങളുടെ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഹൈറിച്ച് നമുക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ..
*ഗുണ നിലവാരമുള്ള നിത്യോപയോഗ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിലകുറവിൽ
*അരി,പഞ്ചസാര ,ഉപ്പ്,മുളക് തുടങ്ങി നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതേ ബ്രാൻഡഡ് കമ്പനികളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ.
cash on delivery സംവിധാനത്തിലൂടേ വീടുകളിൽ എത്തിച്ച് തരുവാൻ കേരളത്തിലേ എല്ലാ pincodeലു൦ companyയുടേ warehouseകൾ തുടങിവരുകയാണ് .
ഏതൊരു സാധാരണകാരനും വിജയിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന highrich ഓൺലൈൻ shoppe കേരളത്തിൽ അതിവേഗം വളർന്ന് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
*ഒരു സ്പോൺസർ ലൂടേ മാത്രമേ High rich ൽ Register ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ

വെബ്‌സൈറ്റിയിൽ Free Registration ചെയ്‌യാം .
ഹൈറിച്ച് നമുക്ക് നൽകുന്ന അവസരങ്ങൾ ...
1.Re-purchase income:-
(സൈറ്റിൽ നിന്നു നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനെ
Re-purchase എന്നു പറയുന്നു)
നമ്മുടെ ടീമിൽ ഉള്ളവർ വെയർഹൗസുകളിൽ നിന്നു Re-purchase നടത്തിയാൽ അതിന്റെ വരുമാന൦.
ഫ്രീ കസ്റ്റമർ ക്രിയേഷനിലൂടെ തലമുറകൾ കൈമാറി കൊടുക്കുവാൻ കഴിയുന്ന 18 ലെവൽ റീ പർച്ചേഴregistration

2. First purchase income:-
800 രൂപയുടെ business registration വഴി privilege customer ആയി business ചെയ്യുവാനും അവസരം. നമ്മൾ മുഘേനെ ലഭിക്കുന്ന ഓരോ customer സും ഫർസ്റ്റ് പർച്ചേഴ്സ് ചെയ്യുത് privilage customer ആകുന്നതനുസരിച് ബൈനറിയിൽ left side 200bv right side 200BV pair ആയാൽ 200 രൂപ wallet ൽ ലഭിക്കും.200rs മുതൽ 5000 രൂപ വരെ ഒരു ദിവസം നേടാനാവും.
3. Digital Income :- Re-purchase,firstpurchase പറ്റില്ലാന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് ഡിജിറ്റൽ id activationനിലൂടെ വരുമാനം നേടാം. digital membership activation ചെയ്യാൻ 15,000Rs purchase ചെയ്‌യാം. companyൽ digital marketing വഴി ലഭിക്കുന്ന ലാഭത്തിൽ നിന്നു digital activation ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും equal share വീതിച്ചു നൽകുന്നു .നമ്മുടെ താഴെ നടക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ id ആക്ടിവേഷനുകളിൽ നിന്ന് 18 ലെവൽ വരുമാനം ലഭിക്കും.
4. Store income:-
നമ്മൾ നിർമിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ വില്കുവാനും മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുവാനും ഉള്ള അവസരം. നമ്മൾ മുഘേനെ അത്തരക്കാർ കമ്പനിയിൽ sale ചെയ്താൽ നമുക്കും കമ്മീഷൻ.
നമ്മൾ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള അവസരവും.

5. 5 ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി ഒരു പിൻകോഡ് ന് കീഴിൽ warehouse start ചെയ്യുവാനുള്ള അവസരം.
അങ്ങനെ കമ്പനിയുടെ sales നടത്തി warehouse ഇൽ നിന്നുള്ള ലാഭത്തിന്റെ 50% സ്വന്തമാക്കാനും അവസരം.

എല്ലാറ്റിനും മുകളിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെന്തും വൻ വിലകുറവിൽ വാങ്ങുവാനും അതിലൂടെ സ്ഥിരം വരുമാനം നേടുവാനുമുള്ള അവസരം. ഏത് തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾക്കും കടന്ന് വരുവാൻ കഴിയുന്ന അവസരങ്ങളുടെ ഒരു ഫുൾ പാക്കിംങ്ങ് സിസ്റ്റമാണ് ഹൈറിച്ച് നമുക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് .
പഠനം വെരെ ഓൺലൈൻ ആയ കാലഘട്ടത്തിൽ വീട്ടിലോട്ടുള്ള നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ ഓൺലൈൻ ആയി purchase ചെയ്‌യുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ആണ് നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ പോകുന്നത്.കിട്ടിയ അവസരം പാഴാക്കരുത്.
കുറഞ്ഞ മുതൽമുടക്കിൽ നല്ല വരുമാനം കിട്ടുന്ന ഈ ബിസിനസ്സിന്റെ partner ആവാൻ കിട്ടുന്ന ഈ അവസരം നിങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്.
More details whatsapp +968 94744667
Affiliate Network Charity Commodities Entertainment Health & Wellness Home care Insuarance Materials for sale Medical MLM Business Opportunity MLM Business Plan MLM Marketing Plan MLM Software Mobile Online Marketing Other Online Marketing Pharmacy Real Estate Retail Social Networking Telecom & SMS Travel