Gamification: Tac Dung Khi Ung Dung Vao Bai Giang Truc Tuyen

Gamification: Tac Dung Khi Ung Dung Vao Bai Giang Truc Tuyen

GAMIFICATION: TÁC D?NG KHI ?NG D?NG VÀO BÀI GI?NG TR?C TUY?N
 
Gamification (game hóa) là c?m t? quen thu?c v?i ng??i d?y và ng??i h?c khi vi?c hoc truc tuyen ?ang tr? thành xu h??ng hi?n nay. Nh?ng nó ???c ??nh ngh?a chính xác nh? th? nào và nâng cao hi?u qu? gi?ng d?y và giáo d?c nh? th? nào. Hôm nay, Edulive s? gi?i thích nh?ng l?i ích t? vi?c áp d?ng vào d?y h?c tr?c tuy?n, t?ng s? t?p trung và kh? n?ng ti?p thu c?a h?c sinh.
 
Gamification là gì?
Gamification là vi?c ?ng d?ng trò ch?i online ?? gi?i quy?t các v?n ?? c? th? trong gi?ng d?y. Gamification ???c s? d?ng ?a d?ng trên l?nh v?c giáo d?c. Có nhi?u lý do gi?i thích cho s? ph? bi?n c?a vi?c game hoá là có th? bi?n nh?ng ki?n th?c khô khan, c?ng nh?c tr? nên thú v?, t?o s? m?i l? trong d?y h?c tr?c tuy?n. Nh? ?ó, ng??i h?c s? h?ng thú, vui v?, không có nhi?u áp l?c và ti?p thu nhi?u ki?n th?c h?n. 
Không ch? d?y h?c tr?c tuy?n, Gamification còn ???c ?ng d?ng vào các bài gi?ng tr?c ti?p trên tr??ng h?c khi ??i d?ch Covid-19 ?ã qua và h?c sinh quay tr? l?i tr??ng h?c. 
 
Gamification trong toán h?c
 
Tác d?ng c?a Gamification v?i vi?c h?c tr?c tuy?n
Nhi?u nghiên c?u ch? ra r?ng, vi?c ?ng d?ng game hoá vào các bài gi?ng giúp h?c sinh kh?c sâu h?n ki?n th?c và phát tri?n trí tu?. M?t s? l?i ích c?a Gamification trong d?y h?c online là:
Tr?i nghi?m h?c t?p t?t h?n: Áp d?ng game hoá trong gi?ng d?y thu hút s? chú ý, kích thích s? tham gia c?a ng??i h?c. Ki?n th?c s? ???c ghi nh? th? ??ng, vi?c này không nh?ng không t?o áp l?c mà còn khi?n h?c sinh h?c nhi?u h?n. Hi?n nay, nhi?u cong cu day hoc truc tuyen có s?n nh?ng bài gi?ng l?ng ghép Gamification, giáo viên có th? d? dàng ch?nh s?a nhanh chóng và phù h?p v?i m?c tiêu bài gi?ng cá nhân.
Ph?n x? ngay l?p t?c: L?i ích n?i tr?i c?a vi?c ?ng d?ng game hoá trong h?c t?p là tính ph?n x? t?c thì. Nó kích thích ph?n x? c?a ng??i h?c qua nh?ng ki?n th?c ?ã h?c, thúc ??y hành vi tích c?c trong gi?ng d?y thay vì ch? tr? l?i câu h?i ki?n th?c ??n thu?n nh? ngày tr??c. ?i?u này c?ng làm t?ng m?c ?? t??ng tác c?a ng??i h?c trong các bài gi?ng tr?c tuy?n. 
 
Kích thích ph?n x? ngay l?p t?c
 
T?o c?m giác chi?n th?c: Ch?i trò ch?i thì s? có ng??i th?ng ng??i thua, vi?c này kích thích s? hi?u th?ng, mu?n giành th?ng cu?c trong các trò ch?i c?a h?c viên. ?ây ???c xem là chi?n l??c thông minh giúp nâng cao hi?u qu? h?c t?p c?a h?c sinh và ch?t l??ng gi?ng d?y c?a giáo viên.  
 
?? Gamification phát huy ?úng tác d?ng c?a nó mang l?i trong quá trình d?y h?c, nó ph?i ??m b?o nh?ng y?u t? sau:
 • Kích thích ng??i h?c
 • Thu hút s? t?p trung c?a ng??i h?c vào bài gi?ng
 • Truy?n t?i ???c thông ?i?p, kh?i g?i h?ng thú v?i ng??i h?c
 • ?úc k?t t?ng quát ki?n th?c
T?t c? nh?ng ??c ?i?m trên ??u có t?i Edulive. Edulive - Gi?i pháp giáo d?c, h?c tr?c tuy?n trên n?n t?ng s? hàng ??u Vi?t Nam cung c?p cho giáo viên kho tàng game hóa bài gi?ng siêu ??n gi?n và ?a d?ng. V?i h?n 1000+ m?u gi?ng ???c nghiên c?u t? 5000+ gi? gi?ng d?y c?a th?y cô giáo t?i Edulive, ng??i d?y có th? kích thích c?m h?ng h?c t?p, ki?m soát quá trình h?c và t?ng ch?t l??ng d?y h?c cho h?c sinh. 
 

 • 0 like
 • 0 Dislike
 • 0
 • Share
 • 461
 • Favorite
 • 04 December, 2022
Previous Next
feedback1

Coming Soon

DOWNLOAD MLM DIARY APP

appsicon