Day Hoc Truc Tuyen Sieu De Dang Cung Edulive

Day Hoc Truc Tuyen Sieu De Dang Cung Edulive


D?Y H?C TR?C TUY?N SIÊU D? DÀNG CÙNG EDULIVE


 


D?y h?c tr?c tuy?n là xu h??ng giáo d?c m?i ? Vi?t Nam và th? gi?i. Edulive ?ng d?ng Công ngh? s? hi?n ??i nh?t sáng t?o nên nh?ng bài gi?ng t??ng tác cao, c?i thi?n ch?t l??ng d?y h?c tr?c tuy?n.


 


Vì sao nên d?y h?c tr?c tuy?n cùng Edulive?


Các ph?n m?m e-learning ?ã ra ??i t? r?t lâu, nh?ng v?n t?n t?i r?t nhi?u nh??c ?i?m. H?c sinh h?c e-learing tr??c kia ch? nghe và chép bài t? giáo viên nên vi?c h?c th? ??ng và không mang l?i hi?u qu? cao. Edulive ???c ??i ng? c?u du h?c sinh chuyên ngành Công ngh? thông tin, tr? v? t? các n??c tiên ti?n trên th? gi?i, sáng t?o nên ph?n m?m ?ng d?ng Công ngh? s? trong d?y và h?c online. ?u ?i?m v??t tr?i c?a Edulive là các bài gi?ng mang tính t??ng tác cao, n?i dung ki?n th?c ng?n g?n, thi?t k? ?an xen các mini game sinh ??ng, thu hút h?c sinh khám phá và h?c h?i. Edulive ???c sáng t?o b?i Công ngh? s? tiên ti?n, thi?t k? bài gi?ng thu hút t? n?i dung cho ??n hình th?c, l?ng ghép nhi?u hình ?nh sinh ??ng, âm thanh thú v? t?o nên b?u không khí sôi ??ng cho l?p h?c online.


 
H?c online cùng Edulive kh?i g?i h?ng thú cho tr? 


 


Th? vi?n bài gi?ng c?a Edulive ?ang ???c hàng nghìn giáo viên trên kh?p c? n??c ?a chu?ng b?i nhi?u tính n?ng v??t tr?i nh?:


- Th? vi?n g?i ý các bài gi?ng ?i?n t? v?i n?i dung ki?n th?c phong phú, các c?p h?c. N?i dung ??t chu?n theo ch??ng trình g?i ý phát tri?n n?ng l?c c?a B? Giáo d?c. Bài gi?ng th??ng xuyên ???c c?p nh?t m?i ??m b?o n?i dung chu?n nh?t theo ch??ng trình giáo d?c ph? thông hi?n nay.


- Th? vi?n bài gi?ng g?m hàng nghìn bài gi?ng ?i?n t? ???c chia th?i l??ng phù h?p v?i ti?t h?c, kì h?c, giúp giáo viên và h?c sinh cùng h?c và ôn luy?n sát v?i ch??ng trình.


- Th? vi?n bài gi?ng hoàn toàn mi?n phí, không c?n t?i app, ch? c?n thi?t b? ?i?n t? k?t n?i m?ng internet là giáo viên có th? truy c?p m?i lúc, m?i n?i.


- Th? vi?n bài gi?ng còn có ph?n m?m ch?nh s?a công ngh? hi?n ??i, giúp giáo viên t? do so?n th?o giáo án ?i?n t? theo ý thích c?a mình mà không c?n ph?i m?t nhi?u th?i gian biên so?n b?ng tay nh? tr??c kia.


 
Edulive - Công c? d?y h?c tr?c tuy?n Công ngh? hi?n ??i nh?t 


 


Ph?n m?m Edulive c?ng có h? th?ng qu?n lý giáo d?c t? ??ng. Giáo viên và các trung tâm Giáo d?c có th? t? qu?n lý các l?p h?c, thông tin c?a các h?c viên, chi phí l?p h?c hoàn toàn t? ??ng. K?t qu? bài ki?m tra c?a h?c sinh c?ng ???c h? th?ng t? ??ng ch?m ?i?m và l?u l?i trên h? th?ng, giúp giáo viên ki?m soát và ?i?u ch?nh vi?c d?y h?c tr?c tuy?n c?a mình.


?? tìm hi?u thêm v? Edulive, th?y cô ??ng b? qua link: https://issuu.com/eduliveonline nhé!.


S? d?ng h? th?ng qu?n lý giáo d?c c?a Edulive có m?t phí không?


H? th?ng giáo d?c c? b?n c?a Edulive hoàn toàn không m?t phí. Sau khi tr? thành thành viên c?a Edulive, b?n có th? tho?i mái s? d?ng công c? qu?n lý giáo d?c, t? m? các l?p h?c online, t? qu?n lý h?c sinh, th?i gian h?c, k?t qu? h?c…. N?u s? d?ng h? th?ng cao c?p h?n, th?y cô ch? m?t m?t m?c phí r?t nh?.


Edulive là công c? d?y h?c tr?c tuy?n r?t ???c ?a chu?ng hi?n nay. ?? nâng cao ch?t l??ng d?y và h?c, giáo viên có th? tham kh?o thêm link: Hoc online


 

  • 0 like
  • 0 Dislike
  • 0
  • Share
  • 317
  • Favorite
  • 20 December, 2022
Previous Next
feedback1

Coming Soon

DOWNLOAD MLM DIARY APP

appsicon